MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

EMOCJA”

Projekt edukacyjny będzie realizowany przez klasę 2A w roku szkolnym 2021/2022. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na rozwój emocjonalny dzieci. Przybliżenie omawianej wartości zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Realizacja projektu zakłada zaangażowanie klasy we wszelkiego rodzaju działania aktywizujące w celu zrozumienia i akceptacji podanej wartości.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. 

5 razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem projektu. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Strona Główna

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY –

CZYTAM Z KLASĄ lekcje spod chmurki”

Projekt edukacyjny przeznaczony jest dla klas I-III, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Realizacja zadań projektowych rozpoczyna się od października 2021 roku i trwa do maja 2022roku.

Uczestnictwo w projekcie w roku szkolnym 2021/2022 zgłosiła klasa 2A. Działania edukacyjne promowane przez udział w akcji odnoszą się do rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

https://www.niezbedniknauczyciela.com/czytam-z-klas%C4%85-edycja-3