PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI

w r. szk. 2014/15

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie postanawia przyjąć w roku szkolnym 2014/15 punktowy system oceny zachowania uczniów. Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na początku każdego semestru 100 punktów (liczba ta może się powiększyć lub zmniejszyć)., Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, zarówno dodatnich jak i ujemnych, sprawią, że uczeń zawsze będzie świadomy konsekwencji swoich zachowań. Zadaniem systemu jest motywowanie uczniów do wszelkiego rodzaju pozytywnej aktywności, zwłaszcza działań na rzecz klasy i szkoły, co sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi.

Założenia:

1. Przeważająca większość uczniów wzmocni swoje starania w celu uzyskania punktów pozytywnych, aby otrzymać co najmniej ocenę dobrą zachowania.

2. W sposób widoczny wzrośnie aktywność naszych wychowanków na forum szkoły i poza nią. 3. Proces wystawiania ocen będzie obiektywny i sprawiedliwy.

Wytyczne:

Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

1. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 100 punktów, które są równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może tę pulę zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

2. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w dzienniku elektronicznym „Librus”.

3. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania.

4. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

5. Każdy nauczyciel naszej szkoły ma prawo przydzielać lub odbierać punkty z zachowania.

 

KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA

Zachowanie

Punkty

wzorowe

180 i więcej

bardzo dobre

140-179

dobre

100-139

poprawne

51-99

nieodpowiednie

11-50

naganne

10 i mniej

Waga pozytywnych zachowań

L.P.

Pożądane zachowania ucznia

Waga (pkt) dodatnich

A.

Funkcjonowanie w środowisku szkolnym

1.

Udział w konkursie interdyscyplinarnym (kuratoryjnym) na szczeblu wojewódzkim lub w konkursach ogólnopolskich

40

2.

Zdobycie tytułu laureata w konkursie interdyscyplinarnym (kuratoryjnym) na szczeblu wojewódzkim lub w konkursach ogólnopolskich

60

3.

Zdobycie tytułu laureata (do 3.m.) w konkursie rejonowym i miejskim

30

4.

Udział w konkursie rejonowym i miejskim

20

5.

Reprezentowanie szkoły przez udział w koncertach, festiwalach itp.

15

6.

Zdobycie tytułu laureata (do 3.m.) w konkursie szkolnym

20

7.

Udział w konkursie szkolnym

5

8.

Pełnienie funkcji w szkole (przewodniczący SU-15, inne funkcje-10)

15 lub 10 (raz w semestrze)

9.

Pełnienie funkcji w klasie (gospodarz klasy -10, inne funkcje-5)

10 lub 5 (raz w semestrze)

10.

Udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim

30

11.

Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym (miejskim)

20

12.

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

10

13.

Reprezentowanie szkoły w pocztach sztandarowych

10

14.

Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań, zespole wokalnym, SKS (dotyczy pracy w jednym kole)

10(raz w semestrze)

15.

Praca na rzecz szkoły (np. systematyczna praca w bibliotece)

10 (raz w semestrze)

16.

Udział w uroczystościach szkolnych (np. rola w przedstawieniu)

od 5 do 15 w zależności od wkładu pracy

17.

Udział w zbiórce makulatury (min.5 kg),korków, baterii

5 (za każdorazowy udział)

18.

Praca na rzecz klasy (przygotowanie gazetki, prowadzenie kroniki klasy, itp.)

10(za każdy rodzaj pracy raz w semestrze)

19.

Pomoc innym w nauce

20 (raz w semestrze)

20.

Punktualność (brak spóźnień)

10 (raz w semestrze)

21.

100 % frekwencja (brak nieobecności)

10 (raz w semestrze)

22.

Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego

10 (raz w semestrze)

23.

Udział w akcjach charytatywnych (w tym w kiermaszach, festynie szkolnym, itp.)

15 (za każdy rodzaj pracy raz w semestrze

24.

Sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań

10 (raz w semestrze)

25.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych (co najmniej 80% obecności) oraz aktywność podczas zajęć

10 (za każdy rodzaj zajęć)

26.

Kultura osobista – dobre maniery

10 (raz w semestrze)

27.

Pochwała Dyrektora Szkoły

od 10 do 50

28.

Pochwała Wychowawcy

od 10 do 20

Waga negatywnych zachowań

Lp.

Niepożądane zachowania ucznia

Waga (pkt) ujemnych

A.

Funkcjonowanie w środowisku szkolnym

1.

Spóźnienie się na lekcje z własnej winy (za każde jednorazowe spóźnienie)

3

2.

Brak obuwia zmiennego (jednorazowo, w danym dniu)

3

3.

Nieodpowiedni strój (odsłonięte plecy, ramiona, brzuch itp.)

10

4.

Makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, kolczykowanie ciała (wyjątek podyktowany tradycją: małe kolczyki w uszach)

20

5.

Przeszkadzanie na lekcjach (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej) – chodzenie po klasie
– odpowiedzi bez podniesienia ręki – rozmowy

5

6.

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach, mimo wcześniejszego upomnienia nauczyciela

10

7.

Niewykonanie zadania wskazanego przez nauczyciela

15

8.

Picie napojów podczas lekcji, spożywanie pokarmów i żucie gumy

5

9.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

5 (za każdą opuszczona godzinę)

10.

Łamanie zasad: oszukiwanie nauczyciela, kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych, itp. (dotyczy jednego przewinienia)

10 (za każde zachowanie)

11.

Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia

30

12.

Brak podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego na lekcji (za każde zdarzenie)

2

13.

Notoryczny brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego lub stroju na w-f ( trzy razy z rzędu)

5

14.

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych niż praca domowa)

10

15.

Samowolne opuszczanie terenu szkoły

30

16.

Używanie telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych

5 (za każde zdarzenie)

17.

Niewłaściwe zachowanie podczas przerw (dotyczy każdorazowego przewinienia) -bieganie po korytarzu
-wchodzenie na piętro (bez pozwolenia)
-wchodzenie bez potrzeby do toalet i przesiadywanie w nich

-wchodzenie do szatni w przerwach między lekcjami (bez pozwolenia n-la lub woźnej) -wchodzenie bez potrzeby do biblioteki lub czytelni
-chowanie się za parawanami, a na terenie zielonym za drzewami i krzewami oraz wchodzenie na skarpę, na drzewa itp.

5 (za każde zdarzenie)

B.

Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych

1.

Aroganckie zachowanie w stosunku do dorosłych (za jedno zdarzenie)

15

2.

Zaczepianie słowne lub fizyczne innych (dokuczanie) – dotyczy jednego przewinienia

15

3.

Pobicie

50

4.

Przezywanie innych uczniów (za jedno zdarzenie)

10

5.

Wulgarne słownictwo (dotyczy każdorazowego przewinienia)

15

6.

Wulgarne słownictwo w stosunku do osób dorosłych

20

7.

Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych

20

8.

Zniszczenie mienia szkolnego i publicznego

30

9.

Kradzież

30

10.

Zachowania zagrażające zdrowiu, bądź życiu innych (np. przyniesienie do szkoły przedmiotu niebezpiecznego lub zakazanego)

50

11.

Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia)

5

12.

Stosowanie używek (np. papierosy)

50

13.

Wyłudzenie pieniędzy

50

14.

Przemoc psychiczna wobec innych (dotyczy jednego zdarzenia)

50

15.

Namawianie innych do łamania norm i zasad współżycia społecznego, regulaminu szkoły

25

16.

Konflikt z prawem (potwierdzony notatką KPP lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich)

50

17.

Interwencja Policji

50

18.

Upomnienie Dyrektora Szkoły

40

19.

Nagana Dyrektora Szkoły

50

Uczeń, który otrzymał:
– upomnienie Dyrektora Szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra,

– naganę Dyrektora Szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

Uczeń, który w ciągu roku szkolnego dopuścił się rażącego przewinienia (skutkującego jednorazową utratą 40 punktów i więcej), nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra.
Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem skutkujący wszczęciem postępowania w Sądzie lub na Policji, nie może otrzymać na koniec roku oceny wyższej niż poprawna.

Uczniowie o specyficznych potrzebach wychowawczych mogą być oceniani według dostosowanego dla nich PSOZ. Działanie to ma spełniać funkcje motywujące ucznia do poprawy zachowania. Stosowny aneks (indywidualnie dla każdego dziecka) sporządza wychowawca i przedstawia do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej. Dostosowanie to ma charakter okresowy, tj. do czasu uzyskania założonych efektów.

Ocenę roczną wystawia wychowawca, biorąc pod uwagę zachowanie ucznia w obu semestrach.