Weź czynny udział w życiu naszej szkoły i Twojego dziecka! Dołącz do nas ze swoimi pomysłami i kreatywnością! Czekamy na Ciebie!

Skład Kolegium Rady Rodziców:
1. Helena Okuniewska – Przewodnicząca
2. Agnieszka Babicz – Stasierowska – Zastepca
3.Elżbieta Wilkicka – Zastepca
4.Teresa Uschler – Sekretarz
5.Daria Kreft
6.Monika Kopacka

kontakt przez Dziennik Librus: Helena Okuniewska kl.4A, Agnieszka Babicz – Stasierowska kl.4C

Składka miesięczna wynosi 10 zł za dziecko.
Zebrane środki pomagają wspierać działalność Naszej Szkoły i były wykorzystane m.in. na dodatkowe nagrody dla dzieci startujących w konkursach, do zakupu tablic multimedialnych, stołów pingpongowych, regałów do biblioteki czy odblaskowych kamizelek uczniów biorących udział w wycieczkach.
Prosimy o wpłacanie składek skarbnikom w poszczególnych klasach.

Konto do wpłat za Rady Rodziców SP1 w Sopocie :

Bank Pocztowy nr rachunku: 80 1320 1120 2460 0194 2000 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie

Art. I Postanowienia ogólne.

§ 1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współpracującym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

§ 2. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację RR przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie.

Art. II Cele i zadania Rady Rodziców.

§ 1. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki.

§ 2. Rada Rodziców udziela pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.

§ 3. Rada Rodziców współdziała w ramach istniejących możliwości w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły.

§ 4. Rada Rodziców współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizacjami samorządowymi i zakładami pracy w działaniu na rzecz szkoły.

§ 5. Rada Rodziców udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym na terenie szkoły.

§ 6. Rada Rodziców udziela pomocy w organizowaniu działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku.

§ 7. Rada Rodziców uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły.

Art. III Skład i struktura Rady Rodziców.

§ 1. Rada Oddziałowa Podstawowym ogniwem Rady Rodziców jest Rada Oddziałowa. Zebranie rodziców uczniów danego oddziału na swym pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Rady Oddziałowej i jej przewodniczącego, który automatycznie zostaje członkiem Rady Rodziców. Rada ta składa się z 3 osób. W celu wyłonienia Rady, z grona obecnych na zebraniu rodziców wybierana jest komisja skrutacyjna, która odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie wyborów. 4. Może zgłosić kandydata do Komisji Rewizyjnej. 5. W wyborach, o których mowa, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

§ 2. Rada Rodziców Członkami Rady Rodziców są przewodniczący Rad Oddziałowych wybrani w głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu ogólnym Rodziców danego oddziału. Rada Rodziców wybiera ze swego grona 7 osób i deleguje je do pracy w Kolegium Rad Rodziców Szkoły Podstawwowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie. Rada Rodziców sprawuje nadzór i kontrolę nad działającym Kolegium Rad Rodziców. Do uprawnień Rady Rodziców należy: uchwalanie regulaminu Rady Rodziców i zmian do niego; podejmowanie uchwał i wniosków wynikający z celów zawartych w art. II. rozpatrywanie sprawozdań Kolegium Rad Rodziców i ich zatwierdzanie; rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i ich zatwierdzanie; wybór i odwoływanie członków Kolegium Rad Rodziców; wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej. Zebranie Rady Rodziców zwoływane jest co najmniej dwa w roku na wniosek: Kolegium Rad Rodziców; 7 członków Rady Rodziców.

§ 3. Komisja Rewizyjna. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób a jej członkowie wybierani są przez Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 14. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad pracami Kolegium Rad Rodziców i jego finansami. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie do zatwierdzenia bezpośrednio poszczególnym Radom Rodziców. Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku może dokonać kontroli działalności Kolegium Rad Rodziców i jego działalności finansowo-gospodarczej. Komisja Rewizyjna może dokonać tej kontroli również na wniosek jednej z Rad Oddziałowych.

§ 4. Kolegium Rad Rodziców. Kolegium Rad Rodziców jest organem zarządzającym. 2 Kolegium Rad Rodziców składa się z 7 osób a jego członkowie wybierani są przez poszczególne Rady Rodziców działające w Sp nr 1. W skład Kolegium ponadto wchodzi powołany skarbnik. 3 Kolegium Rad Rodziców realizuje uchwały i wnioski poszczególnych Rad Rodziców wynikające z celów zawartych w regulaminach tychże Rad działających w Sp nr 1. 4 W pracach Kolegium Rad Rodziców uczestniczy z urzędu dyrektor Szkoły Podstawowej lub upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej. 5 Na wniosek Kolegium Rad Rodziców, po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły w jego pracach mogą brać udział inne osoby i przedstawiciele organów samorządowych, organizacji społecznych oraz instytucji współpracujących ze szkołą. 6 Kolegium Rad Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe wynikające z istniejących potrzeb w szkole.

Art. IV. Organizacja pracy Kolegium Rady Rodziców.

§ 1. Kolegium Rad Rodziców wybierane jest przez poszczególne Rady Rodziców działające w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie.

§ 2. Kolegium Rad Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza. Ponadto powołuje skarbnika, który nie musi być członkiem żadnej z Rad Rodziców.

§ 3. Kolegium Rady Rodziców może wybrać ze swego grona komisje strukturalne zgodne z bieżącymi potrzebami pracy. W pracach tych komisji mogą brać udział inne osoby zaproszone przez członków komisji lub Dyrektora Sp nr 1 i zaakceptowane przez Kolegium Rad Rodziców.

§ 4 Kolegium Rad Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały są przyjmowane zwykłą większością głosów niezależnie od ilości obecnych członków Kolegium Rad Rodziców.

§ 5. Kolegium Rad Rodziców obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał.

Art. V Kadencja Kolegium Rad Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

§ 1. Kolegium Rad Rodziców wybierane jest na okres 1 lat.

§ 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 1 lat.

§ 3. Członkowie Kolegium Rad Rodziców i Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani przed upływem ich kadencji na wniosek 2/3 członków Rady Rodziców, która ich wybrała. Głosowanie nad odwołaniem poszczególnych członków odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 4. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka (-ów) Kolegium Rad Rodziców lub Komisji Rewizyjnej dana Rada Rodziców dokonuje wyborów uzupełniających.

Art. VI Wybór Kolegium Rad Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

§ 1. Członkowie Kolegium Rad Rodziców wybierani są na zebraniu Rady Rodziców z grona obecnych członków danej Rady. W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu niezbędna jest jego pisemna zgoda na kandydowanie.

§ 2. Lista Kandydatów do Kolegium Rad Rodziców i Komisji Rewizyjnej jest nieograniczona. Głosowanie na członków tych ciał odbywa się w sposób tajny. W celu przeprowadzenia tych wyborów powoływana jest Komisja Skrutacyjna. Stwierdza ona: prawomocność zebrania, przygotowuje karty do głosowania, na których umieszcza nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, liczy oddane głosy.

§ 3. W pierwszej kolejności wybiera się Komisję Rewizyjną a następnie Kolegium Rad Rodziców. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Kolegium Rad Rodziców.

§ 4. W skład Komisji Rewizyjnej i Kolegium Rad Rodziców wchodzą kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów.

§ 5. Przed głosowaniem Rada Rodziców ustala liczbę członków, których wyłoni do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Art. VII Fundusze Rady Rodziców.

§ 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej z realizacją wyznaczonych celów.

§ 2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców, dotacji osób prywatnych, instytucji oraz dochodów osiąganych przez Radę Rodziców. Rada Rodziców może prowadzić działalność mającą na celu pozyskiwanie środków na wspieranie szkoły. Działalność ta musi być prowadzona z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 3. Wydatkowaniem zgromadzonych funduszy zajmuje się Kolegium Rad Rodziców a preliminarz tych wydatków jest zatwierdzany przez poszczególne Rady Rodziców.

§ 4. Na każdym zebraniu plenarnym Rady Rodziców następuje analiza wydatków i wpłat na rzecz Rady Rodziców. Czyni to powoływany przez Kolegium Rad Rodziców skarbnik, który prowadzi całość działalności finansowej.

§ 5. Wysokość minimalnych składek rocznych na rzecz Rady Rodziców ustala Rada większością 2/3 głosów.

§ 6. Rodzice wpłacają jedną składkę niezależnie od ilości dzieci uczęszczających do szkoły. Składki mogą być wpłacane jednorazowo lub w ratach. Uchwalono na zebraniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie w dniu ……