W książkach jest coś szczególnego.
Książki przenikają nas do głębi (…).
A żadna nie przychodzi samotnie,
ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej.
Francesco Petrarka

 

Kadrę biblioteki stanowi: Joanna Łapian


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1
im. Armii Krajowej

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu ( lektury, literaturę piękną, popularnonaukową ) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma ).
3. Klasy, klasopracownie , kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych klas. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
5. W bibliotece oczekujemy na książki, które wyszukuje i udostępnia nauczyciel bibliotekarz.
6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki.
10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
13. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania z czytelni.