PROJEKT ERASMUS + KA229 ASOCIACION ESCOLAR 2019 – 2021/2022 

„Intervencion comunitaria salud/bienestar/inclusion social”  

I INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie przez całą społeczność szkolną. 
 2. Charakterystyka projektu.

 Jego tytuł jest jednocześnie głównym celem: zdrowe odżywianie, higiena, ruch, opieka psychologiczna jako narzędzia służące włączeniu społecznemu. Na przestrzeni dwóch lat będziemy realizowali akcje tematyczne związane z poszczególnymi elementami projektu. Będzie położony nacisk na współpracę międzynarodową, aby poprawić jakość edukacji w zakresie nabywania umiejętności i kompetencji. Centra partnerskie otworzą nowe, wspólne pole działania dla poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia (dobrobytu/dobrostanu?), dla zapewnienia polityki edukacyjnej         i społecznej, dla równości szans. To pole zabezpieczy uczniów przed ryzykiem wykluczenia społecznego i ubóstwa.  

 Celem pośrednim będzie szkolenie uczniów, jak dbać o siebie w sposób autonomiczny, aby osiągnąć komfort fizyczny, psychiczny i społeczny. Spodziewane rezultaty to zrównoważony rozwój w oparciu o definicję zdrowia w priorytetowej strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy 2020: „pełen stan dobrobytu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak warunków lub chorób”. 

 1. Projekt przewiduje współpracę między krajami partnerskimi: Bułgarią, Francją, Hiszpanią, Włochami, Portugalią i Polską. 
 2. Językiem roboczym projektu jest język hiszpański.
 3. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. 
 4. Ogólne cele projektu:
 • rozwijanie kompetencji przyrodniczych oraz matematyczno-logicznych;
 • motywowanie uczniów i nauczycieli do pogłębiania wiedzy z dziedziny zdrowego odżywiania              i przeciwdziałania wykluczeniu ze społeczeństwa;
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem hiszpańskim;
 • uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich;
 • zaangażowanie nauczycieli w działania projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw;
 • rozwój współpracy międzynarodowej;
 • uświadomienie sobie  konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych                           i interpersonalnych.

 II ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.  

 Warunkiem uczestnictwa jest wybór członków zespołu w ramach organizacji pracy szkoły. Odbywa się to każdego roku szkolnego w sierpniu. Do realizacji projektu został powołany zespół składający się z przewodniczącego i pozostałych członków. 

 III MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU  

C1 – październik 2019 – Francja 

C2 – marzec 2020 -Portugalia  

C3 –  maj 2020/listopad 2021 –  Polska 

C4 – marzec 2022 – Włochy 

C5 – kwiecień 2022 – Bułgaria  

C6 – maj 2022 – Hiszpania 

Zapraszamy wszystkich do współpracy. 

Koordynator 

Marta Tylec 

 

https://erasmusintervencionsocial.wordpress.com/