DRODZY RODZICE

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji w naszej szkole.

 

1. Do szkoły podstawowej przyjmowane są:

– z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
– w procesie rekrutacji – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,
które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

   1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
   2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.