ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST W GODZINACH 7.00-17.00

 Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej - kliknij, aby pobrać 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W SOPOCIE

Cele i zadania świetlicy

1. Najważniejsze cele działalności świetlicy to zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i stworzenie im warunków do nauki własnej oraz rekreacji.

2. W szczególności, do podstawowych zadań świetlicy należy:

 stwarzanie odpowiednich warunków do nauki własnej z jednoczesnym zapewnieniem pomocy,

 położenie nacisku na samodzielność pracy umysłowej, organizowanie dzieciom aktywnego wypoczynku i wdrażanie wychowanków do udziału w nim,

 rozwijanie u dzieci różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie zróżnicowanych zajęć, udział w konkursach, festiwalach, turniejach itp.,

 kształtowanie wśród uczniów prawidłowych nawyków:

 kultury życia codziennego w małych i większych grupach społecznych,

 higieny i czystości na co dzień,

 dbałości o zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego,

 dbałości o środowisko naturalne.

1. W ramach realizacji swoich zadań nauczycielki pracujące w świetlicy współpracują z rodzicami, nauczycielami wychowanków, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, a także z różnorodnymi instytucjami i organizacjami wspierającymi dzieci i młodzież, działającymi w środowisku lokalnym.

Organizacja pracy świetlicy

1. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00 w dniach nauki szkolnej.

2. W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia, dostosowane do wieku dziecka.

3. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych, które powinny liczyć do 25 osób.

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy.

5. Zakres zadań i uprawnień nauczycieli świetlicy określa Dyrektor Szkoły.

Dokumentacja pracy świetlicy

1. Podstawowa dokumentacja świetlicy obejmuje:

 wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy,

 dzienniki zajęć wychowawczych każdej grupy wychowawczej,

 roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Przyjęcia do świetlicy

1. Z opieki wychowawczej mogą korzystać :

 uczniowie klas I-VI ?,

 uczniowie z rodzin wielodzietnych, których rodzice pracują zawodowo

 oraz uczniowie z rodzin, gdzie rodzic sprawuje ciągłą opiekę przy dziecku niepełnosprawnym.

2. Rodzice składają oświadczenie o zatrudnieniu wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka do świetlicy (poza wymienionymi w punkcie c)

3. W miarę pozostawania wolnych miejsc z opieki w świetlicy mogą korzystać inne dzieci, a w szczególności te z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji.

4. Każdy rodzic, który chce zapisać dziecko do świetlicy, zgłasza to u nauczycielek – wychowawców świetlicy.

5. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły. Powinny być one wypełnione czytelnie i wyczerpująco, oraz złożone do końca września danego roku szkolnego.

6. Przyjęcie dziecka do świetlicy jest co roku ponawiane.

7. Świetlica zapewnia także opiekę dzieciom, które zwolnione są z lekcji religii, wychowania fizycznego lub basenu.

Odbieranie dziecka ze świetlicy

1. Do obioru dziecka ze świetlicy, jednorazowego i skutecznego, upoważnieni są rodzice/ opiekunowie prawni, z wyjątkiem osób, które mają ograniczone prawo rodzicielskie oraz osoby, które zostały wskazane przez rodziców we wniosku.

2. Osobom będącym pod wpływem alkoholu, dziecka się nie wydaje.

Samodzielne opuszczanie świetlicy

1.Dyspozycja stałego, samodzielnego opuszczania świetlicy, powinna być zadeklarowana we wniosku wraz ze wskazaniem godzin wyjścia. Wszystkie zmiany winny być na bieżąco zgłaszane.

2.Nie ma możliwości wypuszczania dziecka na telefoniczną prośbę lub sms od rodzica.

Pozostawienie dziecka w świetlicy po jej zamknięciu

1. W sytuacji, kiedy dziecko zostaje po zamknięciu świetlicy czyli po godzinie 17 00, nauczycielki kontaktują się z rodzicem/ prawnym opiekunem dziecka lub inną pełnoletnią osobą upoważnioną do jego odbioru, w celu ustalenia przyczyny i dalszego postępowania.

2. W przypadku braku kontaktu ze wskazanymi wyżej osobami, powiadomiony o zdarzeniu Dyrektor Szkoły uruchamia odpowiednie procedury.

Zasady obowiązujące w świetlicy

1. Dzieci układają plecaki w miejscu do tego przeznaczonym.

2. Dzieci używają gier i zabawek tylko przy stolikach. Pozostałym sprzętem świetlicowym można bawić się na dywanie lub na podłodze.

3. Po skończonej zabawie dzieci porządkują i odkładają zabawki na swoje miejsce.

4. Na polecenie nauczycielek wszystkie dzieci uczestniczą w sprzątaniu świetlicy.

5. Korzystanie ze sprzętu sportowego odbywa się tylko na terenie zielonym, w sali gimnastycznej lub na korytarzu.

6. W świetlicy obowiązuje ramowy plan zajęć świetlicowych.

Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy

1. Wychowanek ma prawo do:

 opieki wychowawczej,

 poszanowania godności osobistej,

 życzliwego traktowania przez grupę i nauczycieli,

 swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w ogólnie przyjętych formach grzecznościowych.

 ochrony przed aktami przemocy.

2. Obowiązki wychowanka to:

 przestrzeganie regulaminu świetlicy i przyjętych zasad,

 dbanie o ład, porządek i estetykę pomieszczeń świetlicy,

 szanowanie sprzętu będącego wyposażeniem oraz rzeczy stanowiących własność innych osób,

 przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w grupie,

 ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny i postępowanie.

3. Nagrody i kary Nagrody :

 Podczas pobytu w świetlicy zachowanie ucznia podlega ocenie wyrażonej w postaci punktów umieszczanych na tablicy.

 Za szczególne wyróżniające się zachowanie dziecko może:

 zostać pochwalone przez Dyrektora Szkoły podczas apelu porządkowego,

 otrzymać dyplom pochwalny wraz z informacją do rodziców / prawnych opiekunów i wychowawcy klasy,

 otrzymać dyplom i nagrodę rzeczową na zakończenie roku szkolnego.

Kary:

 upomnienie nauczyciela,

 rozmowa dyscyplinująca z wychowankiem,

 informacja do rodziców / prawnych opiekunów o złym zachowaniu dziecka,

 uwaga wpisana do dziennika lekcyjnego.

Pobyt poza budynkiem szkolnym

1. Przed wyjściem na dwór nauczycielki wyznaczają dyżurnych, których zadaniem jest pilnowanie właściwego korzystania ze sprzętu sportowego.

2. Dzieci bawią się w zasięgu wzroku nauczyciela.

3. Zabrania się wchodzenia na drzewa, zabawy gałęziami, kijami, rzucania rzeczami.

4. Podczas zabawy na placu zabaw korzystamy ze znajdującego się tam sprzętu sportowego.

5. Stosujemy się do znaków umieszczonych na placu oraz poleceń nauczycielki.